Zwroty

 • Klientowi, będącemu konsumentem przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 • Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, (Kliknij tutaj aby pobrać), jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres siedziby Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 • W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta nie później niż w terminie 14 dni (chyba że Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Babysky; w takiej sytuacji Babysky nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów), przy czym w przypadku, gdy Babysky nie zadeklarował odbioru Towaru od Klienta, Babysky może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 • W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

 • Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju i wielkości Towaru, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 • Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.