Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO VENICCI.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument pn. „Polityka prywatności” został stworzony w celu określenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://venicci.pl/.
 2. Polityka Prywatności zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz związanych ze Sklepem Internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów przy czynnościach w ramach działalności Sklepu Internetowego np. zakładanie Konta, składanie i realizacja Zamówienia.
 3. Dokument ten określa również zasady stosowania plików Cookies. „Polityka prywatności” nie dotyczy jednakże przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników i Klientów Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://venicci.pl jest Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Targu: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044, BDO: 000268701 zwany dalej „Administratorem”. Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
  • adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ;
  • adres e-mail: rodo@babysky.eu.
 6. Dane Osobowe Użytkowników i Klientów (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. Administrator oświadcza, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Każdy Użytkownik i Klient Sklepu Internetowego ma prawo zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe. Administrator ze swojej strony stara się zawsze w jasny i zrozumiały sposób udzielać informacji o Danych Osobowych, które gromadzi. Administrator odpowiada między innymi na pytania: jakie Dane Osobowe są gromadzone, w jaki sposób je wykorzystuje, jakim celom mają służyć i komu je przekazuje, jaką ochronę tych danych zapewnia przy przekazaniu innym podmiotom. W razie jakichkolwiek wątpliwości Administrator wskaże instytucje, z którymi należy się skontaktować.
 9. Słowa i wyrażenia, które zostały zastosowane w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, który udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 10. Polityka prywatności określa działania podejmowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz powiązanych ze Sklepem Internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie i realizacja Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu Internetowego.

II. CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Klientów Sklepu Internetowego są zbierane w sposób ciągły przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu Internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji,.
 2. Administrator pozyskuje informacje o Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług w ramach działalności Sklepu Internetowego. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych Danych Osobowych w następujących celach:
  1.  podjęcia na żądanie Klienta czynności przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2.  zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3.  skorzystania przez Klienta z systemu płatności elektronicznych, jeżeli płatność zostanie dokonana za pomocą np. banku lub instytucji płatniczej jak również w przypadku zwrotu należności na rzecz Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. przyjęcia i rozpoznania reklamacji Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5.  przyjęcia oświadczenia Klienta w zakresie odstąpienia od zawartych umów sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6.  stosowania przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  7. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. obsługi Klienta m.in. przy zakładaniu i użytkowaniu kontami w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. składania oraz dostosowywania oferty do Klienta, w tym prezentowania reklam (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10.  obserwowania aktywności Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. kontaktowania się z Klientami w związku ze świadczeniem usług lub realizacją Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  12. prowadzenia analizy aktywności Klienta, m.in. w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, które pozwala na prezentację materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (bez wpływu na jego decyzje) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  13. prowadzenia analiz i badań mających na celu ulepszenie dostępnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  14.  weryfikacji i egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  15.  archiwizacji z uwagi na ewentualną konieczność wykazania wykonania obowiązków prawnych spoczywających na sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oparte na przepisach RODO (RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) zostały wskazane powyżej w punktach a.-o. w nawiasach.

 4. Administrator ma prawo do przechowywania zgromadzonych i pozyskanych Danych Osobowych Klientów wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  1. Imię i nazwisko,
  2. nazwę firmy (o ile Klient nie jest konsumentem),
  3.  adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  4. numer NIP (o ile Klient nie jest konsumentem),
  5. adres zamieszkania lub prowadzenia działalności
  6. adres do doręczeń (o ile jest inny niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności)
  7. numer telefonu do kontaktu
  8. numer rachunku bankowego (o ile Klient skorzysta z płatności elektronicznych).
 6. Podanie Danych Osobowych przez Klienta, o których mowa powyżej jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek jest jednocześnie konieczne do zawarcia i realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Odmowa udzielenia przez Klienta Danych Osobowych wskazanych powyżej może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
 7. Klient ma możliwość rejestracji i założenia indywidualnego Konta w Sklepie internetowym, która będzie wymagać utworzenia indywidualnego loginu oraz hasła. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Sklepie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło.
 8. Administrator ma prawo do filtrowania oraz ewentualnego zablokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system komunikacji. Blokowaniu będą podlegać przede wszystkim wiadomości o charakterze spamu, zawierające niedozwolone treści, czy też w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu osób korzystających ze Sklepu Internetowego.
 9. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
 10. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego.  

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe Klienta mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom Administratora, jak również innym podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora np. księgowość, kancelarie prawne i podatkowe, obsługa informatyczna i techniczna. Administrator przekazuje również Dane Osobowe Klienta następującym podmiotom:
  1. elektroniczne serwisy płatnicze tj. podmioty, za pośrednictwem których Klient dokonuje płatności w Sklepie Internetowym;
  2. dostawcom oraz kurierom dostarczającym Towary na adres wskazany przez Klienta.
 2. Administrator może w ograniczonym zakresie przekazać Dane Osobowe podmiotom:
  1. zapewniającym wsparcie techniczne w prowadzeniu Sklepu Internetowego;
  2. dostawcom hostingu lub usług teleinformatycznych;
  3. prowadzącym w imieniu Administratora komunikację z Klientem;
  4. odpowiedzialnym za przygotowanie analiz rynkowych i ofert, materiałów reklamowych oraz promocyjnych;
  5. zbierających opinie o sklepach i produktach.
 3. Administrator przekazuje Dane Osobowe Klienta wyłącznie podmiotom, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności oraz przepisami obowiązującego prawa. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy zawartej z Klientem.
 4. Każdy z podmiotów, któremu Administrator powierzył Dane Osobowe Klienta na mocy odrębnej umowy jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz poufności, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. 
 5. Administrator informuje, że Dane Osobowe Klienta mogą być udostępniane organom publicznym – w przypadkach określonych w przepisach prawa.

IV. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W okresie obowiązywania Umowy z Klientem (do momentu jej wykonania) Administrator może automatycznie przetwarzać Dane Osobowe Klienta, w tym dokonywać ich profilowania.
 2. Przed zawarciem Umowy z Klientem lub po jej wykonaniu automatyczne przetwarzanie Danych Osobowych Klienta, w tym profilowanie, jest możliwe wyłącznie na podstawie jego wyraźnej zgody.
 3. Przez „Profilowanie” należy rozumieć automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny w jaki sposób Klient korzysta z Internetu, czy i jakie produkty kupuje, a także do analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych Klienta
 4. Profilowanie jest przeprowadzane w oparciu o dane Klienta, które są zbierane m.in. na podstawie:
  1. analizy predykatywnej polegającej na przewidywaniu aktywności Klienta np. reakcji na kampanie marketingowe, decyzje zakupowe, wycofanie zamówienia, skorzystanie z oferty konkurencji, identyfikacje potencjalnych zagrożeń i możliwości dla Administratora;
  2. używanych przez Klienta identyfikatorów internetowych;
  3. danych behawioralnych.
 5. Profilowanie pozwala Sprzedawcy dostosować ofertę do potrzeb i zainteresowań Klienta, a także umożliwia organizację rabatów i akcji promocyjnych na podstawie kryteriów takich jak: płeć, liczba i częstotliwość zakupów w Sklepie Internetowym oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług. System automatycznie po weryfikacji kryteriów przesyła do Klienta informacje o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści.

V. INFORMACJE HANDLOWE

 1. Informacje handlowe dotyczące działalności Sklepu Internetowego (w tym w formie Newslettera) są wysyłane wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę oraz podali w tym celu adres e-mail. Za pomocą Newslettera przekazywane są Klientom informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych prowadzonych w Sklepie Internetowym.
 2. Klient ma możliwość dostępu do treści swoich Danych Osobowych i ich poprawiania, a także rezygnacji z wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę elektroniczną w każdym czasie.
 3. Rezygnacja z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Sklepu Internetowego polega na wejściu w link znajdujący się w każdym Newsletterze lub informacji handlowej. Rezygnację można złożyć także pisząc na adres e-mail: rodo@babysky.eu.

VI. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1; dalej zwane również jako: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie obowiązującymi przepisami prawa.

VII. POLITYKA COOKIES

 1. Plikami Cookies nazywamy małe fragmenty tekstu, które Sklep Internetowy wysyła do przeglądarki internetowej Klienta, a które następnie przeglądarka internetowa wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę Sklepu Internetowego. Pliki Cookies służą do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Informacje zawarte w plikach Cookies są zbierane automatycznie przez Administratora w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.
 3. Administrator korzysta z plików Cookies „sesyjnych” (tymczasowych), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz plików Cookies „stałych”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 4. W ramach Sklepu Internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  1. tzw. niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  2. tzw. reklamowe, które umożliwiają dostarczenie reklam dostosowanych do zainteresowań Klienta;
  3. tzw. wydajnościowe, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego przez Klienta;
  4. tzw. funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Klienta funkcjonalności Sklepu Internetowego;
  5. tzw. zewnętrzne, które umożliwiają zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics.
 5.  Pliki Cookies mają za zadanie dostosować Sklep Internetowy i jego ofertę do zainteresowań oraz zapotrzebowania Klientów. Pliki Cookies pozwalają na utrzymanie sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu Internetowego, przez co Klient ma dostęp do zawartości swojego koszyka bez konieczności ponownego wyboru Towarów.
 6. Klient za pomocą swojej przeglądarki internetowej może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej. Zmiany w ustawieniach plików Cookies mogą jednak powodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 7. Informacje szczegółowe dot. plików Cookies są dostępne w menu każdej przeglądarki internetowej.
 8. Administrator zastrzega sobie może możliwość gromadzenia informacji z wykorzystaniem plików Cookies na stronie internetowej Sklepu Internetowego i przekazania ich podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.

VIII. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

 1. Administrator w ramach działalności marketingowej dot. Sklepu Internetowego korzysta z usług poniższych podmiotów stosujących pliki Cookies:
  1. Google AdWords;
  2. Google Analytics;
  3. Google Doubleclick;
  4. Opineo;
  5. Smartsupp Live Chat;
  6. Facebook Pixel.
 2. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies wymienionych wyżej podmiotów można znaleźć w udostępnianych przez nie politykach prywatności.

IX. ZABEZPIECZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator zapewnia środki techniczne i organizacyjne, które stanowią ochronę przetwarzanych Danych Osobowych dostosowaną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza te dane przed: dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zabraniem danych przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem danych z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. przechowywanie Danych Osobowych na bezpiecznych serwerach;
  2. stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem;
  3. zapewnienie dostępu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
  4. stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podaje się Dane Osobowe;
  5. szyfrowanie danych służących do autoryzacji osób korzystających z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

X. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania danych.
 2. W przypadku gdy jedyną podstawą przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku cofnięcia zgody, dane są niezwłocznie usuwane.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów Sklepu Internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 3. Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@babysky.eu.
 4. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.  
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych w celu realizacji umowy poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
 6. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie oświadczeń o charakterze nieobowiązkowym, które to są proponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Klienci, którzy posiadają konta w Sklepie Internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych w każdym czasie.
 8. Klient jest zobowiązany do podania autentycznych i poprawnych Danych Osobowych.
 9. Klient jest uprawniony żądać trwałego usunięcia Danych Osobowych z zasobów Administratora. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z przepisów RODO („prawo do bycia zapomnianym”).
 10. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w takim przypadku niezwłocznie usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. Administrator jest zobowiązany udzielić informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami Klienta w zakresie przetwarzania jego Danych Osobowych, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania takiego żądania. Termin może zostać jednakże przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Administrator niezwłocznie powiadomi Klienta.
 12. Administrator udziela informacji:
  1.  listem poleconym na podany adres Klienta lub

  2. drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.

 13. Korespondencja oraz działania podejmowane przez Administratora w ramach rozpatrywania żądań Klienta w zakresie przetwarzania jego Danych Osobowych są bezpłatne.
 14. W przypadku, gdy żądania Klienta w zakresie przetwarzania jego Danych Osobowych będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może:
  1. pobrać odpowiednią opłatę obejmującą koszty administracyjne udzielenia informacji lub
  2. odmówić podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem.
 15. Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego Danych Osobowych.  

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, zwłaszcza wprzypadku, gdy: oferta Sklepu Internetowego będzie ulegać aktualizacji lub modyfikacji, nastąpi rozwój technologii i funkcjonalności internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności będzie zamieszczana przez Administratora każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego wraz ze wskazaniem terminu obowiązywania zmian.