Reklamacje

 • Każdy klient ma prawo zareklamować zakupiony u nas produkt w ciągu 2 lat od daty ich odbioru. Podstawą reklamacji jest wada produktu powstała z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 • Do zgłoszenia reklamacji niezbędne jest posiadanie dokumentu zakupu, czyli paragonu lub faktury. Reklamację możesz zgłosić w dowolnej formie, np. w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza (Kliknij tutaj aby pobrać) i wysłanie go na adres Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ lub wiadomością e-mail na adres serwis@venicci.pl.
 • Zgłoszenie powinno zawierać żądanie reklamacji bądź naprawy na podstawie gwarancji, rodzaj towaru, datę zakupu lub numer zamówienia wraz ze wskazaniem opisu wady.
 • Reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym albo oświadczeniem o składanej reklamacji wyślij na adres Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ. Paczka ze zwracanym Towarem odesłana na nasz koszt nie zostanie przyjęta.
 • Odpowiedź na zgłoszoną reklamację otrzymasz do pięciu dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Babysky. O sposobie dalszego postępowania i realizacji powiadomimy Cię mailowo lub smsem.
 • Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z podstawą prawną z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).
 • Gwarancja nie obejmuje ogólnych zużyć produktu, takich jak zużyte koła, łożyska kół, uszkodzone osłony przeciwdeszczowe, uszkodzenia mechaniczne i termiczne w tym zużyte, podarte, uszkodzone, wypłowiałe materiały i zarysowania; uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją w tym użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwym przechowywaniem; uszkodzeń spowodowanych związanych z nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji; produktów, które zostały zmodyfikowane, poddane nieautoryzowanemu naprawieniu lub do naprawy zostały użyte niecertyfikowane części zamienne; uszkodzeń wynikających z zaniedbań lub wypadku.
 • W ramach gwarancji, każdorazowo, przed rozpoczęciem naprawy, weryfikujemy reklamowany produkt. W przypadku uznania gwarancji za zasadną dokonujemy naprawy w terminie do 14 dni licząc od momentu dostarczenia do nas wadliwego produktu.
 • Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223).
 • Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 • W celu ochrony konsumentów Unia Europejska uruchomiła Platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich –Platformę ODR (On-line Dispute Resolution) pozwalającą na pozasądowe (alternatywne) rozwiązywanie sporów między konsumentami i przedsiębiorcami. Link do platformy:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • W razie pytań skontaktuj się telefonicznie z naszym serwisem pod numerem telefonu +48 735 092 507 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Jeżeli nie możesz skontaktować się z nami w tym czasie, napisz na adres e-mail serwis@venicci.pl.