I. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiot regulacji. Zgodnie z regulacją art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl. (dalej jako: „Sklep”), którego właścicielem i podmiotem prowadzącym jest: „BABYSKY” Sp. z.o.o. Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044 z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Przemysłowa 20 (dalej jako „BABYSKY”); tel.: +48 787 053 039 adres email: obsluga.klienta@venicci.pl.
 2. Treść regulaminu określa w szczególności:
  1. minimalne warunki techniczne korzystania z serwisu;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Podstawowe definicje: dla celów określonych w treści regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zm.);
  2. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  3. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu towarów w Sklepie;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające co najmniej rodzaj i ilość zamawianego towaru, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży;
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Towaru, zawarta pomiędzy „BABYSKY”, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest języku polskim;
  8. Odwiedzający – każda osoba (podmiot) korzystający z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.
 4. Klient lub Odwiedzający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.
 5. Klient lub Odwiedzający ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem obsluga.klienta@venicci.pl lub telefonicznie pod numerem +48 787 053 039 bądź przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu internetowego.

II. Minimalne warunki techniczne.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient lub Odwiedzający, następujących wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

III. Warunki I zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu.

 1. BABYSKY” prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się towary aktualnie dostępne. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów jest możliwe, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.venicci.pl. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.venicci.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronach Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, posiadanych certyfikatach jakości, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, poprzez ich dodanie do koszyka, określając przy tym w szczególności ilość, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje wymagane dla danego Towaru. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Poprzez wybranie przycisku „Zamówienie”, Klient uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz innych wprowadzonych przez niego danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie Sklepu komunikatami oraz innymi informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po wybraniu sposobu i adresu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej towaru oraz łącznej ceny zamawianych towarów, kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli koszty te występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, przewidywanego terminu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 7. Klient dokonuje złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „BABYSKY” Umowy sprzedaży oznaczonego w treści Zamówienia Towaru, na warunkach oznaczonych w treści niniejszego Regulaminu.
 8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta „BABYSKY” prześle potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające numer zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 10. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

IV. Dostawa zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy i sposoby płatności. Koszty dostawy zostały oznaczone na stronie Sklepu. Jednocześnie dostępne metody i koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na etapie składania Zamówienia w celu dokonania wyboru przez Klienta.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy w ciągu maksymalnie 50 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

V. Ceny towarów I formy płatności.

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez „BABYSKY” zmian cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 3. Zapłata za Zamówienie odbywa się przy odbiorze Towaru (przesyłka za pobraniem) bądź za pośrednictwem płatności elektronicznych.

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. „BABYSKY” jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 3. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres siedziby „BABYSKY” wskazany w treści Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: web@venicci.eu. W celu usprawnienia procedury reklamacji Towaru Klient powinien oznaczyć rodzaj Towaru, datę zakupu lub nr zamówienia wraz ze wskazaniem opisu wady i rodzaju zgłaszanego roszczenia.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt „BABYSKY” dostarczyć rzecz wadliwą na adres: „BABYSKY”, ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ.
 5. „BABYSKY” rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej realizacji.

VII. Gwarancja.

 1. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany na stronie internetowej www.venicci.pl.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik dostępny tutaj, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres siedziby „BABYSKY” podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży „BABYSKY” zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostawy Towaru do Klienta nie później niż w terminie 14 dni, przy czym w przypadku, gdy „BABYSKY” nie zadeklarował odbioru Towaru od Klienta, „BABYSKY” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: „BABYSKY”, ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju i wielkości Towaru, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi „BABYSKY” Sp. z.o.o. Sp. k. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. „BABYSKY” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić „BABYSKY” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres web@venicci.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres elektroniczny do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. „BABYSKY” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji I dochodzenia roszczeń.

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może:
  1. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  2. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do Federacji Konsumentów, czy Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje Klient może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

XI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez „BABYSKY” danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm. – dalej jako: ustawa o ochronie danych osobowych) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie oznaczonym jako pola wymagane stanowiące dane niezbędne dla realizacji Umowy sprzedaży, może uniemożliwić „BABYSKY” wykonanie tej umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz na ich powierzenie podmiotom trzecim w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i o prowadzącym Sklep – „BABYSKY”.
 3. Administratorem danych osobowych jest „BABYSKY” Sp. z.o.o. Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044 z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Przemysłowa 20,. Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora danych wynikają z działań podejmowanych przez Klientów w ramach korzystania www.venicci.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klientów i Odwiedzających określa Polityka prywatności dostępna na stronie www.venicci.pl.

XII. Postanowienia końcowe.

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. „BABYSKY” nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z tym, że zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „BABYSKY”, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „BABYSKY”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.