Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z regulacją art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl. (dalej jako: „Sklep”), którego właścicielem i podmiotem prowadzącym jest: Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044, BDO: 000268701 z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Przemysłowa 20 (dalej jako „BABYSKY”); tel.: +48 7870 123 011 adres email:obsluga.klienta@venicci.pl.Treść Regulaminu określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną;
  2. warunki techniczne korzystania z serwisu;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podstawowe definicje: dla celów określonych w treści Regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają odpowiednio:
  1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zm.).

  2. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

  3. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
  4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu towarów w Sklepie.
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
  6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające co najmniej rodzaj i ilość zamawianego towaru, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży.
  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Towaru, zawarta pomiędzy „BABYSKY”, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest języku polskim.
  8. Odwiedzający – każda osoba (podmiot) korzystający z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.
 3.  Klient lub Odwiedzający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.
 4. Klient lub Odwiedzający ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem: obsluga.klienta@venicci.pl lub telefonicznie pod numerem +48 787 012 301 bądź przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu internetowego.
 5. Algorytm wyszukiwarki produktów przedstawia wyniki wyszukiwania w kolejności, która zależy w pierwszej kolejności od trafności wpisanych słów kluczowych w nazwie szukanego Towaru. W ramach wyników o tym samym poziomie trafności, produkty są prezentowane w kolejności odpowiadającej częstotliwości przeglądania przez Odwiedzających podstron produktów (od najbardziej popularnej).
 6.  

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. „BABYSKY” świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. Usługi informacyjne.
  2. Usługi korzystania z usług Koszyka.
  3. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Odwiedzającemu lub organizacji transportu Towarów.
 2. Przez usługi informacyjne należy rozumieć indywidualne żądanie Odwiedzającego informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Odwiedzającego dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez „BABYSKY”. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:
 • usługi, w ramach których Odwiedzający uzyskuje ogólne informacje dotyczące „BABYSKY” i profilu jego działalności, oferowanych przez niego Towarach oraz usługach;
 • usługi, w ramach których Odwiedzający uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji;
 • usługi korzystania z usług Koszyka polega w szczególności na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania ceny Produktów(w tym również ewentualnie kosztów wysyłki). Dostępne opcje Koszyka każdorazowo wynikają z bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 • usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej „BABYSKY” lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Odwiedzającemu składania zamówień na Towary i usługi oferowane przez „BABYSKY”, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Odwiedzającego z „BABYSKY” transakcji przewozu towarów do klientów „BABYSKY”.

III. Warunki techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient lub Odwiedzający, następujących wymagań technicznych: komputer lub smartfon z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Odwiedzającego treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Odwiedzającego korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Odwiedzającego z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Odwiedzający może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Odwiedzającego serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

V. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu

 1. „BABYSKY” prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się Towary aktualnie dostępne. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów jest możliwe, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.venicci.pl. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.venicci.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronach Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, posiadanych certyfikatach jakości, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 4. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, poprzez ich dodanie do koszyka, określając przy tym w szczególności ilość, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje wymagane dla danego Towaru. Towar zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Poprzez wybranie przycisku „Zamówienie”, Klient uruchamia stronę pokazującą wszystkie Towary, które znajdują się w koszyku.
 5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz innych wprowadzonych przez niego danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie Sklepu komunikatami oraz innymi informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po wybraniu sposobu i adresu dostawy oraz wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych  kontaktowych, w tym dokładnego adresu, na który ma być wysłany Towar oraz numeru telefonu i adresu e-mail (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej towaru oraz łącznej ceny zamawianych towarów, kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli koszty te występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, przewidywanego terminu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 8. Klient dokonuje złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „BABYSKY” Umowy sprzedaży oznaczonego w treści Zamówienia Towaru, na warunkach oznaczonych w treści niniejszego Regulaminu.
 9. Jeżeli Klient wybrał płatność online, w przypadku nieotrzymania zapłaty przez „BABYSKY”, Zamówienie zostanie uznane za nieprawidłowo złożone, a tym samym umowa nie chodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta „BABYSKY” prześle potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające numer zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 12. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 13.  

VI. Dostawa zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy i sposoby płatności. Koszty dostawy zostały oznaczone na stronie Sklepu. Jednocześnie dostępne metody i koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na etapie składania Zamówienia w celu dokonania wyboru przez Klienta.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy w ciągu maksymalnie 50 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt V ust. 12.

VII. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny na stronie https://venicci.pl/ podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Przy każdej cenie podlegającej obniżce zawarta jest informacja o najniższej cenie Towaru lub usługi w okresie 30 dni przed prowadzeniem obniżki. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta oraz „BABYSKY”. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez „BABYSKY” zmian cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 3. Zapłata za Zamówienie odbywa się przy odbiorze Towaru (przesyłka za pobraniem) bądź za pośrednictwem płatności elektronicznych.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. „BABYSKY” odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa – ustawy o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru (produktu) na konsumenta (Klienta), w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem (produktem), nie stosuje się przepisów o rękojmi zawarte w księdze trzeciej tytułu XI działu II ustawy KC.
 2. W przypadku stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 3.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. „BABYSKY” dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której „BABYSKY” został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi „BABYSKY”.
 4.  Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1) „BABYSKY” odmówił doprowadzenia  Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (tj. wymiana lub naprawa produktu);

  2) „BABYSKY” nie doprowadził  Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta (tj. wymiana lub naprawa produktu)

  3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że „BABYSKY” próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

  4) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta,

  5) z oświadczenia „BABYSKY” lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 5.  „BABYSKY” zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 6. Jednocześnie, Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca produkt „BABYSKY” na jego koszt. „BABYSKY” zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 7. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres siedziby „BABYSKY” wskazany w treści Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: web@venicci.eu.
 8. W celu usprawnienia procedury reklamacji Towaru prosimy o zamieszczenie:
  1. rodzaju Towaru;
  2. daty zakupu lub nr zamówienia;
  3. opisu wady;
  4. rodzaju zgłaszanego roszczenia.
 9. „BABYSKY” rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje Klienta o sposobie dalszego postępowania  poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

IX. Gwarancja

 1. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany na stronie internetowej www.venicci.pl.
 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z odpowiedzialności „BABYSKY” za zgodność Towaru z umową.  
 3.  

X. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość, przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 30 dni, składając stosowne oświadczenie. Bieg  30-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1.    Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1.   Obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia wp osiadanie ostatniego towaru jego partii lub części,
   2. Polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
  2.   Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres siedziby „BABYSKY” podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie X ust.1.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży „BABYSKY” zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta (chyba że Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „BABYSKY”; w takiej sytuacji „BABYSKY” nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym „BABYSKY” został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy czym w przypadku, gdy „BABYSKY” nie zadeklarował odbioru Towaru od Klienta, „BABYSKY” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: „BABYSKY”, ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 30 dni.
 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że „BABYSKY” zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów..
 8. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju i wielkości Towaru, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi „BABYSKY” nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. „BABYSKY” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Prosimy o niezwłocznie powiadomić „BABYSKY” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres web@venicci.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. Prosimy o wskazanie w reklamacji:
  1. imienia i nazwiska Klienta;

  2. adres e-mail do korespondencji;

  3. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. „BABYSKY” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Informacja o sposobie rozpatrzenia zostanie przesłana na adres e-mail, o którym stanowi punkt XI.4.b).

XII. Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

XIII. Informacja o weryfikowaniu opinii

 1. BABYSKY udostępnia Klientom możliwość zamieszczania opinii o nabytych Towarach na stronie trustpilot.com oraz na koncie BABYSKY „Venicci PL” w portalu Facebook. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się poniższe postanowienia.
 2. Zamieszczanie opinii przez Klienta na koncie BABYSKY „Venicci PL” w portalu Facebook oraz na stronie trustpilot.com jest możliwe w każdym czasie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 3. Klient powinien zamieszczać opinie, które są rzetelne i zgodne z prawdą, bez używania słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego zawarcia Umowy Sprzedaży;
  2. naruszających dobra osobiste BABYSKY lub innych osób trzecich;
  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru przez opłaconych użytkowników.
 5.  BABYSKY dokonuje weryfikacji, czy zamieszczone przez Klientów opinie są zgodne z Regulaminem, w tym w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Towar. Weryfikacja następuje poprzez zwrócenie się przez BABYSKY do Klienta o informacje, które potwierdzą, że Klient rzeczywiście używał Towaru lub go nabył.
 6. Po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji opinii, BABYSKY oznaczy na zweryfikowaną opinię jako „opinia zweryfikowana”.
 7. Określenie „opinia zweryfikowana” oznacza, że opinia została dodana przez Klienta, który kupił Towar będący przedmiotem opinii, na stronie serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.
 8. BABYSKY weryfikuje opinie zgodne z niniejszym Regulaminem, zarówno pozytywne jak i negatywne.
 9. W przypadku wystąpienia wątpliwości Klienta co do zamieszczonych opinii, Klient może poinformować BABYSKY o konieczności ich weryfikacji. BABYSKY po otrzymaniu zgłoszenia Klienta podejmie działania mające na celu weryfikację opinii.

XIV.Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów oraz Odwiedzających zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest: BABYSKY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044, BDO: 000268701 z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Przemysłowa 20 (dalej jako „Administrator”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności, dostępnej na stronie www.venicci.pl.
 2. Dane kontaktowe Administratora:
  1. adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ
  2.  adres e-mail:rodo@babysky.eu.
 3.  

XV. Postanowienia końcowe.

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. „BABYSKY” nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z tym, że Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „BABYSKY”, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „BABYSKY”.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r.