Warunki gwarancji

 1. Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Nowym Targu, adres: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000738429, NIP: 7352861874, REGON: 360743044, BDO: 000268701 (dalej: „Gwarant”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na sprzedawane przez Gwaranta wózki dziecięce, akcesoria oraz foteliki samochodowe (dalej: „Produkty”).
 2. Termin Gwarancji wynosi 24 miesiące (dalej: „Termin Gwarancji”), przy czym bieg okresu Gwarancji rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy sprzedaży Produktu przez Gwaranta oraz kupującego, będącej podstawą nabycia przez niego Produktu (data dokonania transakcji znajduje się na dokumencie zakupu (faktura lub paragon)).
 3. Realizacja uprawnień wynikających z Gwarancji, powinna zostać dokonana na terenie Polski (Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej).
 4. W przypadku ujawnienia wady Produktu objętej Gwarancją w Terminie Gwarancji, Gwarant dokona bezpłatnej naprawy Produktu.
 5. Gwarancja nie obejmuje wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu Gwarancji prosimy dokonywać w formie pisemnej przesyłając ją na adres: Babysky sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ lub wiadomością e-mail na adres: serwis@venicci.pl W celu usprawnienia procedury reklamacji Towaru prosimy o podanie następujących informacji:
  • żądanie naprawy następuje na podstawie Gwarancji;
  • rodzaj Towaru;
  • datę zakupu lub nr zamówienia;
  • wskazanie opisu wady.
 7. Gwarant udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne z tytułu Gwarancji w terminie 5 dni roboczych.
 8. Każdorazowo, przed dokonaniem naprawy Produktu, Gwarant dokona weryfikacji Produktu.
 9. W przypadku uznania Gwarancji za zasadną, Gwarant dokona naprawy Produktu w terminie 14, licząc od dnia dostarczenia wadliwego Produktu Gwarantowi.
 10. Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. W szczególności Gwarancja nie obejmuje:
  • ogólnych zużyć Produktu, takich jak: zużyte koła, łożyska kół, uszkodzone osłony przeciwdeszczowe, uszkodzenia mechaniczne i termiczne, w tym zużyte, podarte, uszkodzone, wypłowiałe materiały, zarysowania;
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją, w tym użytkowaniem niezgodne z przeznaczeniem lub niewłaściwym przechowywaniem;
  • uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz instrukcji konserwacji;
  • Produktów, które zostały zmodyfikowane, poddane nieautoryzowanemu naprawieniu lub do naprawy zostały użyte niecertyfikowane części zamienne;
  • uszkodzeń wynikających z zaniedbań lub wypadku.
 11. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy.
 12. Gwarancja nie ma wpływu na uprawnienia kupującego wynikające z przepisów ustawy o ochronie konsumenta. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
 13. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków gwarancji prosimy kontaktować się z nami. Zawsze chętnie pomożemy.