Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Zgodnie z regulacją art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl. (dalej jako: „Sklep”), którego właścicielem i podmiotem prowadzącym jest: Babysky spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044, BDO: 000268701 z siedzibą w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Przemysłowa 20 (dalej jako „BABYSKY”); tel.: +48 608 348 582 adres email:obsluga.klienta@venicci.pl.

 2. Treść Regulaminu określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną;

 2. warunki techniczne korzystania z serwisu;

 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Podstawowe definicje: dla celów określonych w treści Regulaminu użyte w nim pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zm.).

 2. ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu towarów w Sklepie.

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające co najmniej rodzaj i ilość zamawianego towaru, złożone w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Towaru, zawarta pomiędzy „BABYSKY”, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest języku polskim.

 8. Odwiedzający – każda osoba (podmiot) korzystający z serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.

 

 1. Klient lub Odwiedzający mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.venicci.pl.

 2. Klient lub Odwiedzający ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym pod adresem obsluga.klienta@venicci.pl lub telefonicznie pod numerem +48 608 348 582 bądź przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu internetowego.

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. „BABYSKY” świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. Usługi informacyjne.

  2. Usługi korzystania z usług Koszyka.

  3. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej Odwiedzającemu lub organizacji transportu Towarów.

 2. Przez usługi informacyjne należy rozumieć indywidualne żądanie Odwiedzającego informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualne żądane przez Odwiedzającego dane informacyjne, lub też na otrzymywaniu informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez „BABYSKY”. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności:

 • usługi, w ramach których Odwiedzający uzyskuje ogólne informacje dotyczące „BABYSKY” i profilu jego działalności, oferowanych przez niego Towarach oraz usługach;

 • usługi, w ramach których Odwiedzający uzyskuje dostęp do informacji o statusie złożonej przez siebie reklamacji;

 • usługi korzystania z usług Koszyka polega w szczególności na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania ceny Produktów(w tym również ewentualnie kosztów wysyłki). Dostępne opcje Koszyka każdorazowo wynikają z bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego;

 • usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów z oferty handlowej „BABYSKY” lub organizacji transportu towarów polegają na umożliwieniu Odwiedzającemu składania zamówień na Towary i usługi oferowane przez „BABYSKY”, jak również na pośredniczeniu w możliwości zawarcia przez Odwiedzającego z „BABYSKY” transakcji przewozu towarów do klientów „BABYSKY”.

 1. Warunki techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient lub Odwiedzający, następujących wymagań technicznych: komputer lub smartfon z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

 2. Zakazane jest dostarczanie przez Odwiedzającego treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Odwiedzającego korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Odwiedzającego z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Odwiedzający może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Odwiedzającego serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, a w razie ich braku – bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

 1. Warunki I zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu

 1. „BABYSKY” prowadzi sprzedaż Towarów poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet. W sprzedaży znajdują się Towary aktualnie dostępne. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów jest możliwe, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.

 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.venicci.pl. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.venicci.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 3. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronach Sklepu znajdują się informacje o właściwościach towaru, posiadanych certyfikatach jakości, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 4. Klient zamawiając Towar dokonuje jego wyboru, poprzez ich dodanie do koszyka, określając przy tym w szczególności ilość, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje wymagane dla danego Towaru. Towar zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Poprzez wybranie przycisku „Zamówienie”, Klient uruchamia stronę pokazującą wszystkie Towary, które znajdują się w koszyku.

 5. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji w zakresie wyboru Towaru oraz innych wprowadzonych przez niego danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie Sklepu komunikatami oraz innymi informacjami dostępnymi na stronie.

 6. Po wybraniu sposobu i adresu dostawy oraz wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej towaru oraz łącznej ceny zamawianych towarów, kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów (jeśli koszty te występują), wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, przewidywanego terminu realizacji zamówienia i czasu dostawy.

 8. Klient dokonuje złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „BABYSKY” Umowy sprzedaży oznaczonego w treści Zamówienia Towaru, na warunkach oznaczonych w treści niniejszego Regulaminu.

 9. Jeżeli Klient wybrał płatność online, w przypadku nieotrzymania zapłaty przez „BABYSKY”, Zamówienie zostanie uznane za nieprawidłowo złożone, a tym samym umowa nie chodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

 10. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany przez Klienta „BABYSKY” prześle potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierające numer zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy sprzedaży. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

 11. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 12. W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 1. Dostawa zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty przesyłki są zależne od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy i sposoby płatności. Koszty dostawy zostały oznaczone na stronie Sklepu. Jednocześnie dostępne metody i koszty dostawy są każdorazowo wskazywane na etapie składania Zamówienia w celu dokonania wyboru przez Klienta.

 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, towar zostanie wysłany do Klienta na wskazany przez niego adres dostawy w ciągu maksymalnie 50 dni roboczych od dnia prawidłowego złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem pkt V ust. 12.

 1. Ceny towarów

 1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki.

 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta oraz „BABYSKY”. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez „BABYSKY” zmian cen lub rozpoczęcia akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 3. Zapłata za Zamówienie odbywa się przy odbiorze Towaru (przesyłka za pobraniem) bądź za pośrednictwem płatności elektronicznych.

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. „BABYSKY” jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Cywilnego.

 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jego wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

 3. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres siedziby „BABYSKY” wskazany w treści Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: web@venicci.eu.

 4. W celu usprawnienia procedury reklamacji Towaru prosimy o zamieszczenie:

 1. rodzaju Towaru;

 2. daty zakupu lub nr zamówienia;

 3. opisu wady;

 4. rodzaju zgłaszanego roszczenia.

 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez „BABYSKY” do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do „BABYSKY”, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ.

 2. ”BABYSKY” rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej realizacji poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

 1. Gwarancja

 1. Producent Towaru ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji na warunkach oraz przez okres wskazany na stronie internetowej www.venicci.pl.

 2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 1. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem przysługuje – na podstawie ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres siedziby „BABYSKY” podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem 30-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie X ust.1.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży „BABYSKY” zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru do Klienta (chyba że Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez „BABYSKY”; w takiej sytuacji „BABYSKY” nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów) nie później niż w terminie 14 dni, przy czym w przypadku, gdy „BABYSKY” nie zadeklarował odbioru Towaru od Klienta, „BABYSKY” może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 6. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: „BABYSKY”, ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

 7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju i wielkości Towaru, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi „BABYSKY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. „BABYSKY” podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Prosimy o niezwłocznie powiadomić „BABYSKY” o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres web@venicci.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 4. Prosimy o wskazanie w reklamacji:

 1. imienia i nazwiska Klienta;

 2. adres e-mail do korespondencji;

 3. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 1. „BABYSKY” zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 2. Informacja o sposobie rozpatrzenia zostanie przesłana na adres e-mail, o którym stanowi punkt XI.4.b).

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji I dochodzenia roszczeń.

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może:

 1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 2. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów;

 3. zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do Federacji Konsumentów, czy Inspekcji Handlowej;

 4. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów oraz Odwiedzających zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest: BABYSKY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000738429; NIP: 7352861874; REGON: 360743044, BDO: 000268701 z siedzibą: 34-400 Nowy Targ, ul. Przemysłowa 20 (dalej jako „Administrator”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, w jakim dane te zostały podane. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności, dostępnej na stronie www.venicci.pl.

 2. Dane kontaktowe Administratora:

 1. adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 20, 34-400 Nowy Targ

 2. adres e-mail:rodo@babysky.eu.

 1. Postanowienia końcowe.

 1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT. „BABYSKY” nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z tym, że Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy „BABYSKY”, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę „BABYSKY”.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa. Regulamin nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2021 r.