§1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem Konkursu jest BABYSKY Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Targi, adres: ul. Przemysłowa 20 34-400 Nowy Targ, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7352861874, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: „Momfulness z Venicci” (zwanego dalej „Konkursem”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
 4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook Venicci PL. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12.04. do 23.04.2021. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w §3 Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.
 5. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagród przewidzianych w Konkursie.
 6. Konkurs jest realizowany przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook, z tym zastrzeżeniem, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§2 Uprawnieni do uczestnictwa w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:
  • działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego;
  • posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin.

§3 Zasady uczestnictwa

 1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest zamieszczenie pod postem konkursowym komentarza, najlepiej realizującego temat: co miłego chciałabyś usłyszeć. Nie ma ograniczenia liczby komentarzy dodanych przez jednego użytkownika.
 2. Spośród komentarzy zamieszczonych pod postem konkursowym zostanie wybrany autor
  1 z nich, który otrzyma od Organizatora nagrodę rzeczową.
 3. Każda osoba, która doda komentarz – spełniająca warunki Konkursu – do postu konkursowego na profilu Venicci ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Umieszczenie komentarza realizującego warunki Konkursu oznacza jednocześnie przeniesienie przez Uczestnika autorskich praw niemajątkowych na Organizatora Konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie tego komentarza na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu.
 5. Z chwilą przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że materiał, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku i jest uprawniony do przeniesienia praw autorskich na Organizatora zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.
 7. Dokonanie zgłoszenia w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem Konkursu i jego akceptacją.
 8. Nagroda w Konkursie będzie przyznana po zakończeniu Konkursu.
 9. Uczestnik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń w Konkursie.
 10. Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać od dnia 12 kwietnia  2021 do 23 kwietnia 2021 do godziny 23:59.

§4 Zasady wyłaniania laureata

 1. W Konkursie spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń zostanie wybrana przez trzyosobowe Jury jedna praca spośród wszystkich zgłoszonych przez Uczestników, zgodna z tematyką Konkursu.
 2. Jury dokonuje wyboru Laureata według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: pomysłowość oraz unikalność odpowiedzi, o której mowa w §3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Laureat otrzyma nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w §5 pkt 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzcy Konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane najpóźniej dnia 06.05.2021 na profilu https://www.facebook.com/VenicciPL, na co Uczestnik niniejszym wyraża zgodę. Laureat zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

§5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest produkt marki Venicci: wózek dziecięcy 2w1 Venicci Tinum 2.0. Rock Graphite.
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
 3. Nagrody będą wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, to jest po potrąceniu przez Organizatora jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody, bez obciążania Laureata.

§6 Wydawanie nagród

 1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.
 2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania).
 3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Facebook wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w §6 pkt 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do §6 pkt 1 Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
 4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania nagród.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Biorąc udział w Konkursie i podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych jest Organizator, zgodnie z danymi wskazanymi w §1 ust.1 Regulaminu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagrody Laureatowi, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”)
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją Konkursu: usługi kurierskie/pocztowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do wglądu do zgłaszanych danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym w szczególności uniemożliwia odebranie nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem ich wcześniejszego przetwarzania.
 6. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane:
  • przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu – do czasu zakończenia publikacji zwycięskiej pracy konkursowej na fan page’u Organizatora;
  • przez okres określony w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności dla celów sprawozdawczości podatkowej,
  • w przypadku Uczestników, którzy złożyli reklamację – przez  okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, 
  • zaś w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia,
  • po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa.
 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na profilu https://www.facebook.com/VenicciPL przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 2 powyżej z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres: obsluga.klienta@venicci.pl.
 9. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: obsluga.klienta@venicci.pl. W tytule wiadomości należy napisać: KONKURS „ Momfulness z Venicci”.
 2. Reklamacje przesłane z naruszeniem pkt. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później, niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Osoby, które złożyły reklamacje, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną emailem najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9 Prawa autorskie

 1. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do materiału, o którym mowa w §3 ust. 1 Regulaminu (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
  • zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt od 1) do – 2),
  • publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, także w celach reklamy i marketingu produktów wprowadzanych do obrotu przez
   Organizatora,
  • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • wykorzystanie w utworach multimedialnych,
  • wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
  • wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
  • wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
 2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: https://venicci.pl/ 
 2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o ochronie danych osobowych.